KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Atana Ewa Pańta (Atana Ewa Pańta. Ul Piłsudskiego 10, NIP: 8381725571, REGON: 365137443), zwany dalej Atana.
3. Atana przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w:
a) Korespondencji elektronicznej e- mail.
b) Telefonicznie.
c) W trakcie bezpośrednich kontaktów handlowych.
d) Na stronach internetowych www.trac.net.pl i w serwisach internetowych.
4. Zakres tych danych warunkuje rodzaj towaru i/lub usługi, którą zamawiasz lub z której korzystasz. Podstawowy zakres tych danych to: imię i nazwisko lub firma, NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe adres korespondencyjny, adres email, telefon), imię i nazwisko lub firma osoby wskazanej przez Ciebie jako osoba uprawniona do reprezentacji Ciebie w sprawach dotyczących zamawianych prze Ciebie towarów i usług a także jej adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon).
5. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Atana umowy o świadczenie usług oferowanych przez Atana, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Atana działań na Twoje żądanie, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Atana ciążącego na Atana obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Atana (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych) – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
6. Atana jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Atana) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego dostarczenia towaru bądź usługi lub należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Atana umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Atana na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Atana a Podwykonawcami Atana, w szczególności.
a) Firmom kurierskim realizującym dostawę zamawianych prze Ciebie towarów.
b) Biurom rachunkowym świadczącym dla Atana usługi z zakresu obsługi księgowej.
c) Podwykonawcą Atana którzy świadczą usługi naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej w terenie.
d) Firmom informatycznym którym Atana powierza przechowywanie danych na nośnikach informatycznych i obsługi oprogramowania.
7. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy usług będzie realizowana poza obszarem EOG bądź realizacja usługi wymagała udziału Podwykonawców Atana posiadających siedziby poza obszarem EOG.
8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od ostatniej współpracy, sprzedaży lub dostarczenia ostatniego towaru lub usługi zmówionego lub zrealizowanego w Atana. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
10. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności, może spowodować odmowę dostarczenia Tobie towaru bądź świadczenia usług oferowanych przez Atana lub stanowić przeszkodę lub utrudnienie w zawarciu lub wykonaniu umowy o świadczenie usług oferowanych przez Atana. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa wyrażenia przez Ciebie zgody w celach marketingowych lub cofnięcie tej zgody uniemożliwi Atana informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.
12. Wobec Ciebie nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Komentowanie jest wyłączone